A A A

Река Марица

Река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров. Нейният водосбор е гъсто населен, с високо развита индустрия и интензивно земеделие. Най-големият град по протежението й е град Пловдив, който от дълбока древност е свързан с преминаващата през него река. Дължината на р. Марица на територията на община Пловдив е около 12 719 m – от околовръстен път “Изток” до моста на околовръстен път “Запад”, от km 182+745 до km 195+464. Широчината на речния участък на реката на територията на Общината се променя от 100 до 600 m. Коритото на реката е изградено от алувиални наслаги, представени от глинести пясъци, пясъци и чакъли. Наклонът на реката в чертите на града е много малък – 0,13%, поради което течението се характеризира с пренасянето и отлагането на твърдия отток. По-голямата част от реката е коригирана, пълно облицоване на двата бряга в района на града.
Към 2012 г. продължава корекцията на р. Марица от км 2+884 до км 3+434. В този участък, се извършва изграждане на бетонова подпорна стена за предпазване на терена, както за левия бряг, така и за десния бряг от заливане. Извършва се редовно почистване от дървесна и храстова растителност, което пази Пловдив от високите води при наводнения.Участъка от река Марица, протичащ през територията на гр. Пловдив, съгласно Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е определен с код BG3MA500R117 и име „Р.Марица от р. Въча до р.Чепеларска, ГК-2, 4,5 и 6 и Марковки колектор“. Управлението на водите се извършва на басейново ниво. За постигане на добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми е разработен План за управление на речните басейни (ПУРБ) от Басейнова Дирекция – ИБР. Въз основа на преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат на човешката дейност върху състоянието на повърхностните води и икономически анализ на водовземането са Определената целта за постигане на добро екологично състояние в Планът за управление на речните басейни за посоченият участък е изграждане на утайково стопанство и реконструкция / подмяна на канализационна мрежа.

 

Източник: ОП Туризъм

www.visitplovdiv.com