A A A

Природа и климат

Пловдивското поле представлява алувиална низина, формирана от река Марица и нейните…
Климатът е преходно-континентален, типичен за доста средноюжни части на Европа. Средната…
Въпреки че територията на Община Пловдив обхваща главно урбанизирана градска…